ارتباط جهت همکاری

    همکاری

    SENDES از کلیه افرادی که در زمینه فروش محصولات این گروه و خدمات کشاورزی از جمله مشاوره خاک، فروش کود و بذر ، مشاوره خاک و ماشین آلات قادر به همیاری هستند دعوت به همکاری می کند
    هم چنین SENDES از کلیه عزیزانی که می توانند در راستای صادرات محصولات این گروه به کشور های همجوار یاری رسان ما باشند نیز مساعدت می طلبد.